Co sprawia, że instalacja będzie dla nas bezpieczna?

Bezpieczeństwo mieszkańców oraz środowiska będzie zagwarantowane dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym oraz współpracy wszystkich zainteresowanych stron projektu.

Jednakże zarówno mieszkańcy południowej części Gdańska, jak i części gminy Kolbudy wielokrotnie podkreślali w toku konsultacji społecznych, że realne poczucie bezpieczeństwa zapewni im możliwość kontroli procesu inwestycyjnego, a także – po wybudowaniu obiektu – praktycznego weryfikowania pracy instalacji. Oto wybrane elementy składowe procesu społecznej kontroli oraz informowania o spalarni.

Rada Interesariuszy

Od stycznia 2014 roku przy Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku działa Rada Interesariuszy, która opiniuje i kontroluje prace spółki. W jej skład wchodzą przedstawiciele mieszkańców okolicznych osiedli i sołectw (gmina Kolbudy), członkowie Rad Dzielnic Miasta Gdańska, eksperci akademiccy, urzędnicy i władze miasta Gdańska, a także zarząd Zakładu.

Rada Interesariuszy jest płaszczyzną wymiany poglądów i informacji pomiędzy wszystkimi środowiskami zainteresowanymi funkcjonowaniem Zakładu Utylizacyjnego, jak również konsultowania i opiniowania działań związanych z ograniczeniem oddziaływania Zakładu na otoczenie.

Przedmiotem prac Rady są również plany wybudowania w Gdańsku Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów. Członkowie Rady regularnie uczestniczą w organizowanych przez ZU spotkaniach i konferencjach poświęconych projektowi budowy spalarni dla regionu pomorskiego oraz zajmują stanowisko w kluczowych sprawach dot. projektu. Protokoły i relacje z prac Rady są podawane do publicznej wiadomości na stronie www.zut.com.pl.

W ramach swojej działalności członkowie Rady Interesariuszy brali również udział w wyjazdach studyjnych do innych zakładów zagospodarowania odpadów. Ich celem było poznanie technologii oraz innowacyjnych sposobów zagospodarowania odpadów w innych regionach kraju pod kątem ich zastosowania w ZU.

Osobiste porównywanie termicznych instalacji

W październiku 2015 roku eksperci, przedstawiciele strony społecznej oraz urzędnicy wizytowali spalarnię odpadów w Großräschen w Niemczech. Instalacja ta jest wprawdzie znacznie większa od tej planowanej w Gdańsku, rocznie przekształca 250 000 ton odpadów, jednak poza tym jest wiele podobieństw między tymi obiektami: ta sama technologia spalania (rusztowa) i oczyszczania spalin (półsucha), a także ten sam typ odpadów przekazywany do unieszkodliwienia (frakcja energetyczna).

W kwestii emisji spalin niemiecka spalarnia spełnia wszelkie rygorystyczne normy środowiskowe wymagane przez prawo unijne.

W ramach działań informacyjnych zorganizowano także wyjazdy do spalarni w Polsce (Bydgoszcz, Poznań). W poprzednich latach odbyły się też inne wizyty zagraniczne. Służą one możliwości poznania i oceny rozwiązań w danej instalacji, co przekłada się na głębsze rozumienie planów dla pomorskiej spalarni i skuteczniejszą kontrolę nad ich profesjonalnym przygotowywaniem i wdrażaniem. Od wielu lat prowadzone są regularne działania informacyjne dla tego projektu, w tym szerokie konsultacje społeczne (w 2010 roku).

Ogólnodostępne pomiary emisji

Dane dotyczące emisji spalin ze spalarni odpadów, której budowa planowana jest w Gdańsku, będą publicznie dostępne (prawdopodobnie na specjalnej tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej instalacji). Jest to praktyka powszechnie stosowana w innych obiektach tego typu na całym świecie.

W zamierzeniu taki poziom transparentności ma zwiększyć poczucie kontroli i bezpieczeństwa wśród okolicznych mieszkańców, a także pokazać niezawodność systemów oczyszczania spalin stosowanych w spalarni.

Jeszcze przed budową ZTPO Zakład Utylizacyjny przeprowadzi w swojej okolicy pomiar aktualnego (2016 rok) stężenia dioksyn i furanów w powietrzu, aby móc je porównywać z wynikami badań, które będą realizowane już po uruchomieniu instalacji.

Ogólnodostępne informacje

Najnowsze informacje na temat przygotowań do budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku, a także filmy, oficjalne dokumenty etc. dostępne są na stronie internetowej: