Historia

2006

13.04.2006
Przedstawiciele GPEC i ZU w Gdańsku przedstawiają Marszałkowi Województwa Pomorskiego porozumienie o współpracy w zakresie efektywnego wykorzystania potencjału energetycznego gospodarki odpadami.

2007

5.07. 2007

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku przekazuje ZU wytyczne w sprawie analizy lokalizacyjnej projektu.

30.07. 2007

Wicemarszałek Województwa Pomorskiego składa do WFOŚiGW pismo z prośbą o zabezpieczenie dla ZU środków na wykonanie "Wielokryterialnej analizy lokalizacji instalacji do termicznego wykorzystania odpadów (frakcji energetycznej) i osadów ściekowych".

Sierpień

Projekt pn. „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” zostaje ogłoszony na Liście indywidualnych projektów kluczowych do PO IiŚ oraz PO IG.

Grudzień

Zakład Utylizacji rozpoczyna rozmowy kolejno z: Eko Doliną Sp. z o.o. w Łężycach, a następnie z Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie, Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp. z o.o. w Starogardzie w sprawie wspólnego zamówienia publicznego na wykonanie analizy wielokryterialnej lokalizacji zakładu termicznego przetwarzania frakcji energetycznej odpadów komunalnych.

Departament Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego został wskazany do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie "Analizy wielokryterialnej".

Przy Urzędzie Marszałkowskim powołany został panel ekspercki, w skład którego weszli przedstawiciele zakładów zagospodarowania odpadów, urzędów gmin, instytucji zajmujących się środowiskiem oraz przedstawicieli nauki. W wyniku przetargu wybrano wykonawcę analizy wielokryterialnej.

2008

4.02.2008

Urząd Miejski w Gdańsku wskazał ZU jako lidera w procesie przygotowania realizacji projektu.

15.02.2008

ZU złożył do NFOŚiGW wniosek o przyznanie Pomocy Technicznej, który 12 marca został odrzucony.

Ostatecznie analizie poddano sześć lokalizacji na terenie województwa pomorskiego, zlokalizowane w rejonie Trójmiasta: przy oczyszczalni ścieków Gdańsk Wschód, przy Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku-Szadółkach, w Eko-Dolinie w Łężycach, na działce GPEC w Szadółkach, na terenie EC 2 w Gdańsku, na terenie EC 3 w Gdyni.

Doświadczenia wielu krajów, od lat realizujących politykę gospodarki odpadami opartą o termiczne przekształcanie odpadów, wskazują na ekonomiczne uzasadnienie budowy takich obiektów jako części systemu energetycznego. Naturalnym miejscem lokowania instalacji jest zatem sąsiedztwo instalacji wytwarzających energię elektryczną i cieplną. Dlatego też skierowano wysiłki na pozyskanie do analizy terenów związanych z miejscowymi zakładami EC w Gdańsku i Gdyni. Podjęto wstępne rozmowy z właścicielem elektrociepłowni firmą EDF Polska Sp. z o.o., w rezultacie których uzyskano zgodę na poddanie obu lokalizacji ocenie pod kątem możliwości budowy instalacji termicznej.

Wobec zapisów zawartych w WPGO 2010, zakładających wykonanie wielokryterialnej analizy lokalizacyjnej dla zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów, przyjęto do analizy wskazane tam następujące lokalizacje:

 • przy oczyszczalni ścieków Gdańsk Wschód,
 • przy Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku - Szadółkach,
 • w Eko-Dolinie w Łężycach.

9 września 2008 roku podpisano umowę z Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierowania na przeprowadzenie konsultacji społecznych dla projektu. Pismem z dnia 20 października 2008 roku Urząd Miejski w Gdańsku wystąpił do NFOŚIGW o zmianę beneficjenta projektu na Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.

W grudniu 2008 zakończono konsultacje społeczne projektu i przygotowano podsumowujący raport.

2009

Według opublikowanej w dniu 2 lutego 2009 r. na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zaktualizowanej na dzień 30 stycznia 2009 r. listy indywidualnych projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, beneficjentem projektu stał się Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. zastępując Gminę Miasto Gdańsk.

W 2009 r. przygotowano dokumentację przetargową na "Opracowanie Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności wraz z niezbędną dokumentacją Przedsięwzięcia", obejmującą:

  • Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wraz z niezbędną dokumentacją,
  • Studium Wykonalności projektu,
  • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
  • Decyzję o warunkach zabudowy i/lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji,
  • Program funkcjonalno-użytkowy,
  • Działania PR,
  • Konsultacje społeczne,
  • Dokumenty przetargowe dla kontraktów wchodzących w skład Projektu "System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej"

2010

W lutym 2010 ostatecznie rozstrzygnięto przetarg na Wykonawcę "Opracowania Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności wraz z niezbędną dokumentacją Przedsięwzięcia". Termin wykonania dokumentacji: 31 grudnia 2010.

2012

W dniu 3.02.2012 roku uzyskano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji dla lokalizacji na terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku-Szadółkach.

Dnia 16 listopada 2012 roku w Gdańsku podpisano Umowę o współpracy, dotyczącą wspólnego przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku. Niniejsza Umowa została podpisana pomiędzy Eko Doliną Sp. z o.o. siedzibą w Łężycach, Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. z Tczewa, Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Słupska, Zakładem Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z Kwidzyna, a Zakładem Utylizacyjnym Sp. z o.o. z Gdańska, który stał się liderem realizacji przedmiotowego Projektu.

W dniu 21.12.2012 r. podpisano umowę z NFOŚiGW (nr POIS.02.01.00-00-05/12) o dofinansowanie prac przygotowawczych projektu „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” w ramach działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni Ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

2013

W okresie od listopada 2012 roku do lutego 2013 roku przeprowadzono dialog techniczny z potencjalnymi partnerami prywatnymi inwestycji, w którym wzięło udział ok. 20 podmiotów z całego świata. Podczas niniejszego dialogu poruszano kwestie instytucjonalne, finansowe oraz technologiczne, związane głównie z zapisami Decyzji środowiskowej oraz planowanej przepustowości.

2014

Dnia 27 lutego 2014 roku podpisano umowę z Wykonawcą (konsorcjum firm: BBF Sp. z o.o. i Ipopema Securities S.A.) zamówienia pn. „Doradztwo prawne, techniczne i finansowo-ekonomiczne dla projektu System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej”.

W okresie od 22 kwietnia do 6 maja 2014 roku przeprowadzono „Badania rynku”, w których uczestniczyli potencjalni partnerzy prywatni przedsięwzięcia oraz instytucje finansowe.

Dnia 19 maja 2014 roku podpisano umowę z Wykonawcą (Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych z Katowic) na wykonanie „Badań składu morfologicznego frakcji energetycznej odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem tendencji przyszłych zmian w jej strukturze”. Niniejsze badania mają zostać wykonane we wszystkich Zakładach Zagospodarowania Odpadów, które podpisały dnia 16 listopada 2012 r. umowę o współpracy.

W lipcu 2014 roku rozpoczęto konsultacje i spotkania z przedstawicielami gmin z terenu objętego Projektem w celu zagwarantowania strumienia frakcji energetycznej do ZTPO na cały okres trwania umowy z partnerem prywatnym przedsięwzięcia (25-30 lat).

Dnia 19 września 2014 roku wszczęto postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego pn. „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej – zaprojektowanie, wybudowanie i zarządzanie, utrzymanie i eksploatację, ewentualnie z finansowaniem, ZTPO w Gdańsku o nominalnej wydajności przetwarzania odpadów komunalnych do 250 tyś. Mg/rok w technologii rusztowej”. Dnia 27 października 2014 roku nastąpiło otwarcie wniosków o udział w postępowaniu (niniejsze wnioski złożyło 13 podmiotów z całego świata).

Dnia 10 grudnia 2014 roku podpisano umowę z Wykonawcą (Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.) zamówienia pn. „Wykonanie oceny wpływu przyłączanego źródła na warunki funkcjonowania systemu ciepłowniczego w Gdańsku oraz uzyskanie warunków przyłączenia dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO)”.

2015

Dnia 3 czerwca 2015 r. podpisano umowę z Wykonawcą (Przedsiębiorstwem Inżynieryjno-Usługowym Inżynieria Pro-Eko Sp. z o.o. z Bielska Białej) na usługę pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach I etapu pozwolenia na budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów, w tym przeprowadzenie powtórnej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko”.

Dnia 12 czerwca 2015 roku dokonano odbioru sprawozdania końcowego z realizacji zamówienia pn. „Badań składu morfologicznego frakcji energetycznej odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem tendencji przyszłych zmian w jej strukturze”. Podczas realizacji niniejszego zamówienia dokonano analizy technologii stosowanej w poszczególnych RIPOKach, zbadano skład morfologiczny odpadów, a także dokonano prognozy ilości frakcji energetycznej z odpadów komunalnych, która będzie kierowana do termicznej utylizacji w ZTPO w Gdańsku.

Dnia 24 czerwca 2015 r. podpisano umowę z Wykonawcą (Hydrogeotechniką Sp. z o.o. z Kielc) zamówienia na usługę pn. „Opracowanie raportu wstępnego dla instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej odpadów komunalnych położonej na terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku”. Dnia 7 sierpnia 2015 roku uzyskano „Warunki przyłączenia źródła ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej” dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku o wydajności 160 tyś. ton frakcji energetycznej na rok.

Po trwającej 10 miesięcy procedurze odwoławczej dnia 7 października 2015 r. ogłoszono listę 5 wykonawców zakwalifikowanych do dialogu konkurencyjnego w ramach postępowania pn. „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej – zaprojektowanie, wybudowanie i zarządzanie, utrzymanie i eksploatację, ewentualnie z finansowaniem, ZTPO w Gdańsku o nominalnej wydajności przetwarzania odpadów komunalnych do 250 tyś. Mg/rok w technologii rusztowej”.

Odbyła się pierwsza tura dialogu konkurencyjnego (7 - 11 grudnia), który ma prowadzić do wyboru wykonawcy odpowiedzialnego za projekt, budowę i eksploatację regionalnej spalarni odpadów komunalnych w Gdańsku. W czasie dialogu szczegółowo dyskutowane są wszelkie kwestie formalne, ekonomiczne, środowiskowe czy techniczne - istotne dla tego projektu. 

2016

Miesiąc maj to czas drugiej tury (z zaplanowanych trzech) dialogu konkurencyjnego z pięcioma potencjalnymi partnerami w projekcie budowy regionalnej spalarni odpadów w Gdańsku.