Archiwum wiadomości

Informacja o stanie postępowania (na dzień 06.10.2017 r.)

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym stanem postępowania pn. „System gospodarki Odpadami dla metropolii trójmiejskiej” sygn. akt. 29/DK/2014.

14 lipca 2017 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą została oferta złożona przez ITPOK Gdańsk Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 25, 00-021 Warszawa.

Od powyższej czynności złożyło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) Konsorcjum Astaldi S.p.A., TM.E S.p.A. TIRU S.A.  sygn. akt. KIO 1536/17.

Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 11 sierpnia 2017 r. nakazała Zamawiającemu unieważnić czynność wyboru i odrzucić ofertę ITPOK Gdańsk Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Dnia 7 września 2017 r. Zamawiający dokonał  ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty i wybrał ofertę Konsorcjum Astaldi S.p.A., TM.E S.p.A. TIRU S.A.

Na czynność Zamawiającego ITPOK Gdańsk Sp. z o.o. Sp. k. wniósł odwołanie do KIO sygn. akt. KIO 1968/17. Jednocześnie ITPOK złożył skargę do Sądu Okręgowego w Gdańsku na wyrok KIO w sprawie sygn. akt. KIO 1536/17.

Aktualnie twa procedura odwoławcza.