Archiwum wiadomości

Spotkanie członków Rady Interesariuszy

Rada Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. i Portu Czystej Energii Sp. z o.o. obradowała 4 lutego br. w siedzibie spółki Port Czystej Energi Sp. z o.o. Pierwsze spotkanie, w kolejnym roku działalności Rady, miało na celu zapoznanie członków Rady z bieżącym statusem realizacji projektu budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku oraz wyjaśnienie wątpliwości dotyczących budowy zgłaszanych przez stronę społeczną Rady.

Podczas spotkania Przewodniczący Rady Sławomir Kiszkurno poinformował członków Rady o decyzji Komisji Europejskiej o przyznanym dofinansowaniu na realizację Inwestycji i o toczącym się postępowaniu odwoławczym dotyczącym Pozwolenia na budowę. Przedstawiciele Wykonawcy zaprezentowali rozwiązania technologiczne dot. posadowienia ZTPO i technologie odgazowania gruntu na terenie Inwestycji, z uwzględnieniem bezpieczeństwa robót, wpływu na środowisko oraz zastosowania środków zaradczych w celu ograniczenia uciążliwości dla mieszkańców w trakcie prowadzonych robót.

Prezes Zarządu Portu Czystej Energii Sp. z o.o. zaprezentował historię dokumentów, począwszy od 2011 roku, które doprowadziły do wydania Decyzji środowiskowej, jak również Pozwolenia na budowę ZTPO. Każdy ze wskazanych, publicznie dostępnych dokumentów, zawierał informacje na temat zanieczyszczonych, nienośnych gruntów pochodzenia antropogenicznego pod terenem Inwestycji, które w całości bądź części podlegać będą wymianie.

Przedstawiciel Stowarzyszenia Sąsiadów ZU – Jarosław Paczos (Z/ca Przewodniczącego Rady Interesariuszy) zaprezentował swoje wątpliwości dot. procedury uzyskiwania pozwolenia środowiskowego. Dyskusja toczyła się również wokół ryzyk związanych z posadowieniem instalacji na terenie Zakładu Utylizacyjnego, ograniczenia uciążliwości zapachowych oraz historii dotychczasowych decyzji dotyczących Inwestycji.

W większości członkowie Rady Interesariuszy opowiedzieli się za koniecznością realizacji ZTPO na terenie Zakładu Utylizacyjnego, przy optymalizacji wymiany zanieczyszczonego gruntu, jak również podjęciu niezbędnych środków zaradczych w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu na środowisko oraz okolicznych mieszkańców.