Archiwum wiadomości

Konferencja „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”

XII Konferencja „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”, której w tym roku Port Czystej Energii był partnerem, już za nami. Coroczne spotkanie organizowane przez „Nową Energię” s.c., to jedno z najistotniejszych wydarzeń branży – miejsce wymiany wiedzy, doświadczeń oraz prezentacji dobrych praktyk.

Tegoroczne wydarzenie odbyło się w Gniewie - w gminie, z której frakcja energetyczna trafiać będzie w przyszłości do gdańskiej instalacji. Naturalnym był fakt, że skoro w naszym regionie gościmy specjalistów zajmujących się gospodarką odpadami ze szczególnym uwzględnieniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów, zostaniemy partnerem wydarzenia, a na konferencji nasi przedstawiciele reprezentować będą gdańską inwestycję. Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta Gdańska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dwudniowe wydarzenie zgromadziło ponad 150 uczestników, reprezentujących m.in. samorządy, organizacje, przedsiębiorców komunalnych, energetycznych i ciepłowniczych oraz inwestorów związanych z branżą. Moderatorem konferencji był dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, profesor Politechniki Łódzkiej – ekspert rynku gospodarki odpadami.

Tematami poruszanymi podczas paneli zaproponowanych przez organizatorów, były zarówno aspekty techniczne, jak i prawne oraz finansowe realizacji i eksploatacji instalacji do termicznego przekształcania odpadów. Technicznie dyskusje toczyły się wokół doświadczeń eksploatacyjnych istniejących już instalacji, a odnośnie nowopowstałych inwestycji omawiano m.in. konsekwencje wprowadzenia nowych konkluzji BAT (Best Available Technology). Przedstawiciel konsorcjum wykonawców gdańskiej instalacji i jednocześnie wykonawca instalacji w Bydgoszczy, Rzeszowie i Szczecinie oraz szeregu instalacji na rynkach zagranicznych, omówił m.in. optymalizację systemów oczyszczania spalin w kontekście coraz wyższych standardów emisyjnych.

O gdańskiej instalacji termicznego przekształcania odpadów, jako elementu systemu gospodarki cyrkularnej opowiadał Sławomir Kiszkurno – Prezes Zarządu Port Czystej Energii Sp. z o.o. 
W swojej prezentacji Prezes Kiszkurno zaznaczył, jak ważny jest dla systemu gospodarki odpadami komunalnymi brakujący element w postaci instalacji termicznej. Ich powstanie jest konieczne i warunkowane przepisami prawa, które w ślad za dyrektywami unijnymi, ograniczają składowanie wysokoenergetycznych odpadów, a brak funkcjonującej instalacji, to dla samych gdańszczan każdego roku wielomilionowe straty. Prezes Kiszkurno podkreślił, że gdańska instalacja to pierwszy projekt w Polsce, który uzyskał dofinansowanie unijne w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020, spełniając wymogi dwóch działań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, czyli jako instalacja realizująca cele w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie zagospodarowania odpadów oraz spełniająca założenia wysokosprawnej kogeneracji. Zatem celem instalacji jest nie tylko termiczne zagospodarowanie odpadów, ale również odzysk energii elektrycznej i ciepła z procesu ich spalania. – „Tego typu instalacje są bardzo pożądane, ze względu na pozytywne efekty odnoszące się do śladu węglowego, gazu wysypiskowego, CO2 i dlatego powinny być dalej projektowane i realizowane w Polsce” – mówił na konferencji Prezes Portu Czystej Energii Sławomir Kiszkurno.

Bardzo istotny i w ostatnich miesiącach szczególnie znaczący jest wpływ instalacji termicznego przekształcania odpadów na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który to temat omówiła Olga Goitowska - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Obecnie w Gdańsku opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynosi 0,88 zł/m2 z czego 0,15zł/m2 stanowi koszt zagospodarowania frakcji energetycznej (prawie 20% wysokości stawki). Po uruchomieniu Portu Czystej Energii koszt zagospodarowania frakcji energetycznej w Gdańsku szacowany jest na niespełna 6% wysokości stawki czyli 0,05zł/m2. – „Dlatego dla stabilnego – szczególnie dla mieszkańców Gdańska i regionu - funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi niezbędne jest jego domknięcie poprzez budowę spalarni, która ustabilizuje koszty systemu i zabezpieczy Gminę, a tym samym mieszkańców, przed nieprzewidywalnym zachowaniem rynku zagospodarowania frakcji energetycznej, jak ma to miejsce obecnie.” – mówiła na konferencji Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Olga Goitowska. 

Na dzień dzisiejszy, kalkulowana cena na bramie w ZTPO w Gdańsku wyliczana jest na poziomie nie przekraczającym 200 zł/t netto przez 25 lat eksploatacji inwestycji. Cena ta z założenia jest ceną stałą, która podlegać będzie niewielkim zmianom wynikającym m.in. z inflacji, stawek za sprzedaż energii elektrycznej i ciepła oraz innych czynników makroekonomicznych, w tym stawek wynagrodzeń. Obecnie na rynku polskim frakcja energetyczna zbywana jest za dopłatą w wysokości między 500-1000 zł/t. Właśnie oszczędności z tego tytułu, przy możliwości zagospodarowania przedmiotowej frakcji w ZTPO, mogłyby być w części przeznaczone na realizację działań w kierunku realizacji celów gospodarki cyrkularnej.

W czasie debaty wśród specjalistów wielokrotnie pojawiało się stwierdzenie, że ilość wytwarzanych odpadów z roku na rok wzrasta, a Polacy nadal produkują znacznie mniej odpadów niż przeciętny Europejczyk. Ta wzrostowa tendencja będzie utrzymywać się przez kolejne lata. Mimo szerokich działań edukacyjnych, niefunkcjonującego w Polsce systemu kaucyjnego i raczkującej Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP), nie jesteśmy w stanie ograniczyć odpadów tak, aby całkowicie lub znacznie wyeliminować odpady, które nie nadają się do dalszego surowcowego wykorzystania.

Podczas debaty odniesiono się również do partycypacji społecznej podczas realizacji inwestycji spalarnianych. Panel poruszający również i te zagadnienia poprowadził Prof. Grzegorz Wielgosiński. Paneliści jednoznacznie stwierdzili, że dialog społeczny jest niezbędny i konieczny, jednak skrytykowali to co ma dzisiaj najczęściej miejsce, czyli nieuczciwe podejście niektórych organizacji do procesu konsultacji społecznych czy udziału społecznego na etapie m.in. uzyskiwania Pozwoleń Na Budowę, tak jak ma to miejsce m.in. w Gdańsku. Często bezzasadne zarzuty stowarzyszeń skutkujące znacznymi opóźnieniami w realizacji inwestycji, w konsekwencji przekładają się na wielomilionowe straty, za które ostatecznie płacą mieszkańcy. – „Nie na tym polega misja publiczna i odpowiedzialność społeczna, która powinna stać u celu działalności statutowej organizacji pozarządowych” – podsumował podczas konferencji Prezes Portu Czystej Energii Sławomir Kiszkurno.

Pełną relację z wydarzenia, można znaleźć na stronie:

https://konferencje.nowa-energia.com.pl/tpok/2020/