Archiwum wiadomości

Wyrok Sądu Okręgowego z dnia 27.04.2015 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku w dniu 27 kwietnia 2015 r. ogłosił wyrok w sprawie o sygn. akt XII Ga 108/15 dotyczącej wspólnego rozpoznania skarg wniesionych przez:

  • ITPOK Gdańsk sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie („ITPOK Warszawa”),
  • Sita Bałtycka Energia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Sita”),
  • Dalveo Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Dalveo”),
  • Zakład Utylizacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Zamawiający”).

od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej  z dnia 16 stycznia 2015 r. (wyrok KIO), wydanego w sprawach połączonych do wspólnego rozpoznania sygn. akt. KIO 2708/14, KIO 2717/14, KIO 2720/14, KIO 2723/14 dotyczących odwołań wniesionych w przedmiotowym postępowaniu.

We wskazanym wyżej wyroku Sąd Okręgowy w Gdańsku:

I. uwzględnił skargę ITPOK Warszawa w części, zmieniając wyrok KIO poprzez uchylenie punktu 1.2 ppkt 5) tego wyroku, nakazującego Zamawiającemu wykluczenie ITPOK Warszawa z postępowania;  w pozostałym zakresie Sąd skargę oddalił;

II. oddalił skargę Sita, z tym ustaleniem, że zawarte w uzasadnieniu wyroku KIO wskazania, dotyczące braku podstaw do uwzględnienia przy dokonywaniu oceny stopnia spełnienia warunków podlegających ocenie punktowej zasobów udostępnianych przez podmioty trzecie na zasadzie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, nie są wiążące dla Zamawiającego;

III. oddalił skargę Dalveo, z tym ustaleniem, że zawarte w uzasadnieniu wyroku KIO wskazania, dotyczące braku podstaw do uwzględnienia przy dokonywaniu oceny stopnia spełnienia warunków podlegających ocenie punktowej zasobów udostępnianych przez podmioty trzecie na zasadzie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, nie są wiążące dla Zamawiającego;

IV. oddalił skargę Zamawiającego.

W konsekwencji wydanego wyroku Sądu Okręgowego Zamawiający, dokonując ponownej oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, może zgodnie z pierwotnym zamierzeniem uwzględniać zasoby udostępnione wykonawcom przez podmioty trzecie, na zasadzie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, nie tylko w zakresie spełniania minimalnych warunków udziału w postępowaniu, lecz również dla potrzeb dokonania oceny stopnia spełnienia warunków podlegających ocenie punktowej, dla potrzeb wyłonienia wykonawców podlegających zaproszeniu do dialogu. Sąd potwierdził przy tym, że Zamawiający był uprawniony do wzywania wykonawców do uzupełniania dokumentów nie tylko niezbędnych dla wykazania spełniania minimalnych warunków udziału w postępowaniu, ale również istotnych dla dokonania oceny punktowej wniosków. W związku z tym, że sentencja wyroku Sądu Okręgowego zawiera jednoznaczne rozstrzygnięcie dotyczące dopuszczalności uwzględniania zasobów udostępnianych wykonawcom przez podmioty trzecie przy dokonywaniu oceny stopnia spełniania warunków dla potrzeb prekwalifikacji, kwestia ta nie może być przedmiotem skutecznego zarzutu w ramach ewentualnych dalszych odwołań. Zamawiający nie jest również zobowiązany do wykluczenia ITPOK Warszawa z postępowania.