Archiwum wiadomości

Grudzień 2022 r. - podsumowanie miesiąca

Przed nami ostatni rok budowy Portu Czystej Energii. Jeszcze nie ostatnia prosta, gdyż nadal sporo pracy przed nami, jednak niemal cały teren działki inwestycyjnej jest już zagospodarowany. Mamy nadzieję, że tempo prowadzonych prac zostanie utrzymane. Tymczasem w grudniu na budowie trwały intensywne prace przy montażu konstrukcji wsporczej i kolejnych elementów systemu oczyszczania spalin. Oprócz stale montowanych elementów technologicznych, realizowane są tradycyjne prace budowlane i  wykończeniowe. Powstaje budynek administracyjny i portiernia, a w budynku obsługowym oprócz kolejnych elementów elewacji pojawiły się okna.

System oczyszczania spalin, który obecnie instalowany jest w Porcie Czystej Energii to bardzo ważna i jedna z największych części technologicznych w całej instalacji. Jego zadaniem jest usunięcie ze spalin zanieczyszczeń powstałych w wyniku spalania odpadów komunalnych. Spaliny będą poddawane wielu procesom fizycznym i chemicznym, podzielonym na różne etapy. Skuteczność jego działania będzie na bieżąco weryfikowana poprzez system sterowania instalacją oraz ciągły monitoring substancji emitowanych do atmosfery.

W grudniu, w ramach układu oczyszczania spalin rozpoczął się montaż absorbera rozpyłowego. Kiedy gazy spalinowe zostaną poddane procesom oczyszczania w kotle, wprowadzone zostaną do systemu oczyszczania spalin poprzez kanał podłączony do absorbera rozpyłowego. Rozpylane w nim będzie mleczko wapienne, reagujące z kwaśnymi zanieczyszczeniami. W absorberze rozpyłowym spaliny zostaną również schłodzone do temperatury ok. 140°C w celu zoptymalizowania efektywności kolejnych etapów oczyszczania spalin.

Na zdjęciu: montaż absorbera rozpyłowego (element systemu oczyszczania spalin)

 

W poprzednim miesiącu na teren budowy dostarczono reaktor suchy, czyli kolejny ważny element systemu oczyszczania spalin. Docelowo będzie do niego wprowadzany węgiel aktywny, węgiel aktywny bromowany oraz wodorotlenek wapnia. Węgiel aktywny stosowany jest do „wychwytywania”/ oddzielania lotnych metali ciężkich (zwłaszcza rtęci), dioksyn i furanów oraz ewentualnie niedopalonych węglowodorów, natomiast węgiel aktywny bromowany dodawany jest okresowo, gdy odnotowany zostanie wzrost emisji rtęci z komina.

Z reaktora spaliny trafią do filtra workowego, w którym wyłapane zostaną, za pomocą wodorotlenku wapnia, pyły oraz produkty reakcji z poprzednich etapów systemu oczyszczania spalin (głównie tlenki siarki, chlorowodoru i fluorowodoru). Poprzez tworzenie się placków filtracyjnych na workach filtra, efektywność reakcji z reaktora suchego będzie dodatkowo zwiększana.

Na zdjęciu: reaktor suchy (element systemu oczyszczania spalin)

 

 W minionym miesiącu w budynku elektrycznym wykonano także montaż tras kablowych bezpośrednio pod pomieszczeniem z rozdzielnicami elektrycznymi. Kable wychodzą z rozdzielnic i rozchodzą się po całej instalacji. W budynku mieszczą się urządzenia elektryczne i teletechniczne. Na parterze zlokalizowano sprężarkownię, w której następuje proces przygotowania sprężonego powietrza na potrzeby technologiczne Zakładu.

Na zdjęciu: montaż tras kablowych pod pomieszczeniem rozdzielnic elektrycznych

 

W grudniu wykonano następujące roboty budowlane architektoniczno-konstrukcyjne:

 • Budynek obsługowy - kontynuowano prace murarskie, tynkarskie oraz montaż płyt elewacyjnych
 • Budynek administracyjny - wykonano strop na poziomie +12,10 m
 • Budynek wstępnej waloryzacji żużla - wykonano ławę fundamentową pod wiatę budynku
 • Budynek kotłowni - kontynuowano montaż konstrukcji stalowych do poziomu +27,00 m
 • Budynek turbiny i generatora – zakończono montaż schodów
 • Budynek bunkra – kontynuowano montaż konstrukcji stalowych i płyt elewacyjnych
 • Budynek hali rozładunkowej – zakończono montaż blachy trapezowej na dachu oraz płyt elewacyjnych
 • Budynek portierni – kontynuowano prace murarskie
 • Wiata na odpady - zabetonowane stopy fundamentowe i płytę fundamentową
 • Kontenerowa stacja paliw – wykonano fundament
 • Stanowisko transformatora 15kV/110kV – wykonano ławy fundamentowe

Kontynuowano również następujące prace:

 • Elektryczne i teletechniczne – prace przy instalacjach podtynkowych w budynku obsługowym, wykonywano instalację uziemiającą podposadzkową w pomieszczeniu sprężarkowni w budynku elektrycznym oraz w hali rozładunkowej, kontynuowano prace montażu uziemienia otokowego w północno-wschodniej części działki oraz wykonano kanał kablowy pomiędzy budynkiem elektrycznym, a stanowiskiem transformatora 15kV/110kV
 • Sanitarne – kontynuowano montaż wentylacji bytowej, instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku obsługowym oraz w budynku elektrycznym i sprężarkowni, kontynuowano wykonanie instalacji wody zmywnej, instalacji ppoż. oraz instalacji kanalizacyjnej w budynku bunkra i budynku turbiny i generatora
 • Drogowe – kontynuowano prace w zakresie układania krawężników oraz warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych

W zakresie robót branży technologicznej:

 • Rozpoczęto montaż przenośników popiołu pod częścią konwekcyjną, systemu czyszczenia kotła oraz absorbera rozpyłowego
 • Realizowano montaż estakady pomiędzy maszynownią, a estakadą technologiczną
 • Realizowano montaż rozdzielnic turbozespołu, szaf elektrycznych w rozdzielni NN, połączeń wewnętrznych szaf oraz podparć i tras kablowych
 • Realizowano montaż filtra workowego i kanału spalin za kotłem
 • Realizowano montaż linii produkcji wody demineralizowanej, sprężarki śrubowej, pomp wody oleju lekkiego, zbiorników w stacji uzdatniania wody i filtrów piaskowych
 • Zakończono montaż ram na chłodni wentylatorowej wraz z ich obudową
 • Zakończono montaż podestów wokoło turbiny oraz kompensatora pomiędzy kotłem a rusztem

Efekty grudniowych prac na terenie Portu Czystej Energii można zobaczyć na rzutach budowy w trójwymiarowym modelu BIM. Na zielono zaznaczono wykonane już elementy.

W styczniu planowana jest kontynuacja montażu m.in. wag najazdowych, kolejnych elementów skraplacza powietrznego i absorbera rozpyłowego. Rozpocznie się także montaż reaktora suchego. Oprócz tego prowadzone będą dalsze prace związane z montażem filtra workowego.

Filmowe podsumowanie grudnia można obejrzeć TUTAJ