Archiwum wiadomości

Radni za uruchomieniem spółki celowej

Radni Miasta Gdańska poparli koncepcję utworzenia nowej spółki miejskiej, pod nazwą Port Czystej Energii Sp. z o.o., która będzie odpowiedzialna za budowę i eksploatację spalarni odpadów w Gdańsku w oparciu o umowę PPP oraz porozumienia horyzontalne z RIPOK-ami.

Więcej: Szczegóły uchwały z dnia 24 listopada 2016 r.(punkt 4.16. porządku obrad)

Jak czytamy w uzasadnieniu: „Docelowo beneficjentem dotacji z funduszy unijnych oraz stroną umowy z Partnerem Prywatnym, jak i właścicielem ZTPO, będzie spółka komunalna, której powołania dotyczy niniejsza uchwała. Spółka komunalna - Port Czystej Energii Sp. z o.o. - będzie także docelowo stroną porozumień horyzontalnych zawieranych z RIPOK-ami, które będą gwarantowały strumień frakcji oraz odpowiednie finansowanie przedsięwzięcia w czasie jego eksploatacji. Ze wskazanych powodów uzasadnione jest zatem powołanie przez Gminę Miasta Gdańska spółki komunalnej - Port Czystej Energii Sp. z o.o. i powierzenie jej zadań własnych Gminy w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez ich termiczne przekształcanie. Zasadnym będzie następnie zawarcie przez Gminę Miasta Gdańska z Portem Czystej Energii Sp. z o.o. umowy powierzenia, która określi warunki realizacji powierzonego zadania przez Spółkę.”