Archiwum wiadomości

Informacja o stanie postępowania (na dzień 20.02.2017 r.)

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym stanem postępowania. Przełom roku był bardzo istotny dla projektu.

Postepowanie pn.”System gospodarki Odpadami dla metropolii trójmiejskiej” sygn. akt. 29/DK/2014 

W dniu 22 grudnia 2016 r. Zamawiający przekazał Wykonawcom, którzy brali udział w dialogu konkurencyjnym, zaproszenie do składania ofert wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert został wyznaczony na 30 czerwca 2017 r.

2 stycznia 2017 r. Wykonawca Suez Bałtycka Energia złożył odwołanie od zapisów SIWZ do Krajowej Izby Odwoławczej. Do odwołania (KIO 21/17) przystąpili następujący Wykonawcy:

1. ITPOK Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu - po stronie Odwołującego

2. Konsorcjum firm w składzie: ASTALDI S.p.A., TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia, TIRU S.A. - po stronie Odwołującego

3. ITPOK Gdańsk Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie - po stronie Odwołującego 

Posiedzenie KIO odbyło się w dniach 17,18 oraz 23 stycznia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza w dniu 26 stycznia 2017 r. wydała orzeczenie, które w całości oddaliło wniesione odwołanie. Obecnie Wykonawcy przygotowują oferty. 

Działania w ramach Portu Czystej Energii

27 grudnia 2016 r. Dokonano rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółki Port Czystej Energii Sp. z o.o. 28 grudnia 2016 r. została zawarta Umowa Wykonawcza między Gminą Miasta Gdańska, Portem Czystej Energii Sp. z o.o. i Zakładem Utylizacyjnym Sp. z o.o. 

29 grudnia 2016 r. zawarto Umowę o współpracy pomiędzy Portem Czystej Energii a Zakładem Utylizacyjnym. Pod koniec grudnia zostały także podpisane przez Port Czystej Energii Sp. z o.o. listy intencyjne w sprawie zagospodarowania resztkowych odpadów komunalnych z następującymi zakładami zagospodarowania odpadów:

- Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku,

- Zakład Utylizacji Odpadów Gilwa Mała,

- Zakład Zagospodarowania Odpadów Stałych w Tczewie. 

30 grudnia 2016 r. Beneficjent - Port Czystej Energii złożył do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku” w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi. 

3 lutego 2017 r. Beneficjent projektu otrzymał pismo z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z informacją o pozytywnej ocenie złożonego wniosku. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 20 czerwca 2017 r.

Inne postępowania

23 stycznia 2017 r. w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie prac geologicznych oraz badań laboratoryjnych w celu określenia warunków hydrogeologicznych i geologiczno – inżynierskich w podłożu działki 242/1 z Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku” zawarto Umowę z Wykonawcą GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Planowany termin zakończenia umowy to 23 maja 2017 r.