O projekcie

Podstawowe informacje dotyczące projektu

W dniu 25.04.2018r. w NFOŚiGW została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku.  

Dofinansowanie w kwocie 270 696 804,83  zł zostało przyznane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.
W dniu 24.09.2020r. podpisana została umowa pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 329 752 244,52  zł. Obecnie wartość projektu netto wynosi 600 449 049,35  zł tj. 735 591 457, 02  zł brutto. 

Celem projektu jest domknięcie istniejącego w regionie systemu gospodarki odpadami o instalację unieszkodliwienia frakcji resztkowej odpadów. 

ZTPO, czyli Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów, zwany też popularnie spalarnią, to nowoczesna instalacja umożliwiająca produkcję energii elektrycznej i ciepła z odpadów komunalnych. Innymi słowy jest to elektrociepłownia, w której stosowanym paliwem są odpady. W 2023 roku tego typu obiekt powstanie na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku i będzie funkcjonował pod nazwą Port Czystej Energii.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczący projektu pn. „Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzone zostało narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

Za pośrednictwem mechanizmu należy zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

- skorzystać z formularza dostępnego na stronie http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci

lub

 - wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

 

Port Czystej Energii Sp z o.o. zobowiązuje się zaniechać podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców jak również innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które skorzystały z ww. mechanizmu i w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Zasady, jakimi kieruje się Instytucja Zarządzająca Programem przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń:

1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.

2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.

4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.