O projekcie

Podstawowe informacje dotyczące projektu

W dniu 25.04.2018r. w NFOŚiGW została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku.  

Dofinansowanie w kwocie 270 696 804,83  zł zostało przyznane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.
W dniu 24.09.2020r. podpisana została umowa pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 294 372 748,48 zł. Obecnie wartość projektu netto wynosi 565 069 553,31 zł tj. 692 074 676,90 zł brutto. 

Celem projektu jest domknięcie istniejącego w regionie systemu gospodarki odpadami o instalację unieszkodliwienia frakcji resztkowej odpadów. 

ZTPO, czyli Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów, zwany też popularnie spalarnią, to nowoczesna instalacja umożliwiająca produkcję energii elektrycznej i ciepła z odpadów komunalnych. Innymi słowy jest to elektrociepłownia, w której stosowanym paliwem są odpady. W 2023 roku tego typu obiekt powstanie na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku i będzie funkcjonował pod nazwą Port Czystej Energii.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych.

Opracowane i udostępnione przez Instytucję Zarządzającą narzędzie informatyczne umożliwia przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

- adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
  lub
- formularz zamieszczony na stronie http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Za pośrednictwem mechanizmu należy zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmiotów realizujących projekty.